Ban giám đốc

thumbnail-tony

TRẦN VĂN TỈNH | TONY

Nhà sáng lập - Tổng giám đốc IMM Group

thumbnail-lim-chor-gree

LIM CHOR GHEE

Đồng sáng lập IMM Group
Giám đốc Đối ngoại

thumbnai-john

NGUYỄN XUÂN SINH | JOHN

Giám đốc Điều hành IMM Group

thumbnail-jack

TRẦN LÂM BÌNH | JACK

Giám đốc Dịch vụ Đầu tư nước ngoài vào
Việt Nam IMM Group

thumbnail-harry

HARRY HUỲNH

Giám đốc IMM Group khu vực Úc

thumbnail-alex

TRẦN TUẤN ANH | ALEX

Giám đốc Thụ lý hồ sơ IMM Group

thumbnail-venessa

VŨ THU TRANG | VENESSA

Giám đốc Điều hành
IMM Group khu vực phía Bắc

thumbnail-andy

NGUYỄN HẢI ANH | ANDY

Giám đốc Tài chính IMM Group

thumbnail-josh

JOSH CHUNG

Giám Đốc IMM US Services tại Mỹ

thumbnail-tokyo

HUỲNH ĐÔNG KINH | TOKYO

Giám Đốc IMM Group khu vực Canada

thumbnail-thomas-lee

THOMAS LEE

Giám Đốc IMM US Capital Management tại Mỹ

YÊU CẦU CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GỌI LẠI

X IMM-FDI-renewable-energy01